четвртак, 3. новембар. 2011. 03:11

fungicidiFungicidi

Najkorisnije informacije se mogu dobiti o svakom preparatu od proizvođača. Ali fungicida ima mnogo. Pomoć su nam pružile gljive. One  prepoznaju hemiju fungicida označenu kao  mehanizam delovanja. Od više  stotina preparata gljive su svrstale  fungicide prema mehanizmu delovanja u 22 grupe.

Poznavanje ovih mehanizama delovanja je osnova uspešne zaštite bilja i praćenja  razvoja fitofarmacije kao i bolje razumevanje fungicida koji se sada koriste. Ako gljive  postanu otporne na jedan peparat ni ostali fungicidi neće više delovati iz istog mehanizma delovanja. Ovo je u prvi plan izbacilo raznorodnu grupu fungicida koja deluje na više mesta “multi site” i na koje gljiva  nije našla ključ kako da ih razloži.

Fungicidi “multi site “ služe za  kombinovanje sa drugim fungicidima koji deluju  na jednom mestu. Time se stvara  NOVI MEHANIZAM DELOVANJA I OVO JE OSNOVNA STRATEGIJA USPEŠNE ZAŠTITE .

Međunarodni Komitet za Rezistenicju Fungicida  daje i preporuke kako odložiti pojavu rezistencije ili drugim rečima kako uspešno suzbiti neku od bolesti i istovremeno sačuvati efikasnost preparata. Iako se radi o različitim bolestima zajedničke preporuke su u sledećem:

1. Sistemični ili lokalsistemični fungicidi se koriste uvek  pre pojave bolesti.

2. Sistemicima se obavezno mora dodati drugi fungicid sa ‘multi site” mehanizmom delovanja.

3. Ovu preporuku svi proizvođači koriste i redovno se na tržištu pojavljuju kombinacije preparata: sistemik + multi site: Melody Combi ( iprovalikarb + folpet), Ridomil Gold MZ (metalaxil M + mankozeb), Ridomil Gold zineb (metalaxil M + cineb) Equation Pro (famoksadon + cimoksanil).., Sabithane (miklobutanil + karatan ), Mitak (fosetil aluminum + folpet itd.) Folicur  M 50 WP (tebukonazol + tolifluanid )

4. Sistemici se koriste samo u fazi intezivnog rasta biljaka

5. Sistemici se mogu koristiti najviše 2-4 puta u sezoni

6  Fungicide u programu zaštite treba menjati ali uvek sa drugim mehanizmom delovanja.

7. Ako se sistemici koriste za zalivanje biljaka ne mogu se koristiti u toku vegetacije (Primer: najčešće se koristi  Previcur za suzbijanje poleganja rasada ( Pythium spp. ) i još jedan put posle prasađivanja.

FRAC preporučuje da se umesto Previcura za prskanje posle rasađivanja  koristi drugi fungicid različitog mehanizma delovanja .

Insekticidi i akaricidi

Na tržištu  se nalazi veliki broj insekticida i akaricida.

Kakva je razlika između njih ?

Kako i kada ih koristiti ?

Da li se pridržavati  striktno   preporuka proizvođača i registracija ?

Kako napraviti RED STVARI i pomoći u kvalitetnijoj zaštiti bilja?

Odgovore na ova pitanja potražićemo kod insekata i grinja. Oni nepogrešivo prepoznaju različite hemijske supstance i reaguju na njih. Insekti i bez istrumenata precizno određuju  sadržaj neke hemikalije u biljkama ili u preparatima. Oni se ne varaju. Od više stotina ili hiljada preparata insekti i grinje prepoznaju  različite hemijske grupe koji su označeni kao mehanizmi delovanja.

Koje su to grupe? Zašto je važno da ih znamo?

Utvrđeno je da ako insekti razviju otpornost ( rezistenciju) na neki preparat,  ni drugi preparti iz iste grupe neće više delovati.Tako, krompirova zlatica  razvila je otpornost na cipermetrin, miner okruglih mina razvio je otpornost na diflubenzuron, crveni voćni pauk i bašteski pauk razvili su otpornost na klofentezin a to znači i na ostale insekticide odnosno akaricide istog mehanizma delovanja. Za suzbijanje  nekog insekta ili grinja nije bitno koliko preparata ima na tržištu nego koliko ima mehanizama  delovanja. Tako, za suzbijanje jabukinog smotavca, prouzrokovača crvljivosti, ima više stotina preparata ali samo 8 mehanizama delovanja. U praksi od tih 8 mehanizama delovanja koriste se samo 2 a ponekad 3-4 pa se vidi zbog čega je sada teško suzbiti ovu primarnu štetočinu

Imajući u vidu veliki broj preparata, Međunarodni Komitet za rezistenciju insekata i grinja (IRAC) svrstao je insekticide i akaricide, prema reakciji insekata i grinja, u 24 mehanizma delovanja. Njih  treba poznavati da bi se shvatila Upustva za odlaganje otpornosti a ujedno za efikasniju zaštitu bilja.

Iznosimo  primer  jednog  opšteg Upustva  koje je izdao IRAC: 

1. Jedan mehanizam delovanja treba koristiti jedanput u toku sezone na istom usevu.

2. Mešavine komponenti iz istog mehanizma delovanja se ne preporučuju

3. Koristiti mešavine hemijskih supstancija sa različitim mehanizmima delovanja i tada se smatra da se radi o posebnom mehanizmu delovanja. Primer : Nurelle D je mešavina hlorpirifosa + cipermetrina ili insekticida sa dva mehanizma delovanja.

4. Pri mešanju, komponente se moraju koristiti u registrovanim količinama ili jedna od komponenti se može smanjiti za 1/3 ( ako postoji sinergizam  i slično) .insekticidi

5. U programima zaštite obavezno alternirati (svaki put druge ) insekticide odnosno akaricide različitih mehanizama delovanja.

6. Koristiti preparate samo u registrovanim količinama.

7. Koristiti preparate u optimalno vreme kada je insekat/grinja najosetljivija.

8. Pri izboru između preparata istog mehanizma i načina delovanja dati prednost onima koji su toksikološki  i ekotoksikološki selektivniji.

U praksi se zbog nepoznavanja mehanizama delovanja insekticida i akaricida prave previdi. Tako, za suzbijanje jabukinog smotavca koriste se prvi put Gusathion, drugi put Ultracid, treći put Diazinon itd. Za insekte ovi insekticidi imaju isti mehanizam delovanja i neće se dobiti optimalna zaštita. Insekticidi ili akaricidi mogu biti hemijski različiti ali istog mehanizma  delovanja. Tako naprimer, Gusathion je organofosfat a Lannate je karbamat ali radi se o istom mehanizmu delovanja pa se ne mogu alternirati.U isti mehanizam delovanja spadaju Confidor, Calypso, Actara i Mospilan i ne mogu se na krompiru alternirati što se u praksi ne poštuje i može dovesti do razvjajanja otpornosti na nikotinoide. Imajući ovo u vidu dajemo pregled mehanizama delovanja insekticida i akaricida.

Dr Marko INJAC

1 zvezdica2 zvezdice3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdica (Nema glasova)

Komentari su zatroveni.