уторак, 6. септембар. 2011. 12:09

setva kukuruzaPre nego što se donese odluka o izboru herbicida koji ce se primenjivati nakon što je obavljena setva kukuruza , potrebno je konsultovati stručno lice, posedovati ispravnu mehanizaciju i na taj način biti spreman za pravovremenu primenu herbicida. Izbor bi trebalo napraviti nakon uvida u stanje zakorovljenosti, sastav zemljišta i količine padavina koje se očekuju u narednom periodu.

Na početku tekuće agro-sezone nije bilo jasnih preporuka na koje bi se poljoprivredni proizvođači osvrnuli pre nego što donesu odluku šta će sejati ove godine. Prema okvirnim najavama, kao i prethodnih godina kukuruz će svakako ponovo zauzeti najveći deo obradivih površina.

Toplo vreme je omogućilo da se setva kukuruza krene na samom početku aprila i da se na taj način ispoštuju preporuke stručnjaka o optimalnom vremenu setve.

Setva kukuruza već uveliko traje, a pre nego što je počela bilo je potrebno dobro pripremiti zemljište i opredeliti se za neki od hibrida kukuruza ili više njih (najbolje razlicitih FAO grupa zrenja), radi što boljeg suprotstavljanja potencijalnim nepovoljnim klimatskim uslovima, zatim setva kukuruza na dubini od 5-7 cm i istovremeno prilagoditi odgovarajuću gustinu setve.

Nakon toga, potrebno je nastaviti borbu sa korovima primenom odgovarajućih herbicida. Suzbijanje korova hemijskim jedinjenjima (herbicidima) u cilju dobijanja zadovoljavajućih prinosa je postalo skoro nezaobilazno, bez obzira na sve primenjene preventivne mere (setva čistog semena, kontrola širenja korovskih biljaka sa susednih parcela, održavanje nepoljoprivrednih površina i dr.) kao i agrotehničke mere (osnovna i dopunska obrada zemljišta, plodored i dr.), podjednako važne, ali koje na neki način predstavljaju samo početak borbe protiv korova.

Korovi u kukuruzu mogu značajno da utiču na smanjenje prinosa. Najčešće problem predstavljaju sledeće korovske vrste:

Uskolisni (travni) korovi: divlji sirak (Sorghum halepense), veliki muhar (Panicum crus-galli), muhar sivi (Setaria glaucha), muhar zeleni (Setaria viridis), svračica (Digitaria sanguinalis), zubača (Cynodon dactilon) i dr.

Širokolisni korovi: običan štir (Amaranthus retrofl exus), pepeljuga (Chaenopodium album), palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), divlja kupina (Rubus caesius), pomoćnica (Solanum nigrum), kokotinja (Aristolochia clematitis), vijušac (Bilderdykia convolvulus), tatula (Datura stramonium), hudoletnica kanadska (Erigeron canadensis), kosmatka (Eragrostis megastachia), veliki dvornik (Polygonum lapatifolium) i dr.

Naravno, pojedinačno se razlikuje svaka parcela po broju vrsta korova koje se tu mogu naći, kao i meri u kojoj su zastupljeni (svaki herbicid mora se primeniti u određeno vreme, tj. određenoj fazi razvoja kukuruza i korova).

Akcenat na zaštiti posle setve a pre nicanja

Pošto kukuruz u početnim fazama razvoja ima malu pokrovnost i u svakom slučaju se sporije razvija od veomakorovi u kukuruzu prilagodljivih korovskih biljaka, akcenat na zaštitu kukuruza od korova stavljen je upravo na ovaj predstojeći period, dakle, posle setve a pre nicanja kukuruza (tzv. preemergence primena, pre-em tretmani). Na tržištu se nalazi veliki broj preparata (čak preko 40 različitih) na bazi aktivnih materija koje se mogu koristiti u ove svrhe, od kojih su neki prikazani u tabeli.

* Pregled ovih preparata nije konačan, a za preparate navedene u tabeli mogu se pronaći detaljna uputstva o primeni, pojedinačnim korovskim vrstama koje suzbijaju, specifičnostima u delovanju, mešanju sa drugim preparatima, kao i preporuke proizvođača i dobavljača na sajtovima istih. (www.fitofarmacija.rs, www.bayercropscience.rs, www.agrosava.rs, www.deltaagrar.rs, www.agromarketdoo.com, www.magan.rs, www.hemovet.com, www.victoriagroup.rs, www.syngenta.rs, www.vsttrend.com, www.jugo-hem.rs i dr.)

Pregledom korovskih vrsta koje ovi preparati dobro suzbijaju vidi se da su oni prevashodno namenjeni nekima od jednogodišnjih uskolisnih kao i jednogodišnjih širokolisnih korova, dok aktivna materija mezotrion deluje i na višegodišnje širokolisne korove (palamida njivska) i neke jednogodišnje travne.

Da bi se proširio spektar delovanja mnogi se odlučuju za istovremenu primenu više aktivnih materija, tj. mešanje preparata (pre toga je uvek neophodno pogledati koje je preparate moguće mešati). Takođe, uvek je važno obratiti pažnju na količinu po ha u kojoj je preparat preporučljivo primeniti u zavisnosti od količine humusa u zemljištu (npr. preparati na bazi acetohlora, alahlora, linurona), u zavisnosti da li se preparat primenjuje samostalno ili u kombinaciji sa nekim drugim i mnoge druge specifičnosti vezane za same preparate, a na koje nam mogu ukazati samo stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u primeni istih.

Korektivna prskanja

Treba imati u vidu da borba sa korovima u kukuruzu ne mora ovde da se završi, često je potrebno izvršiti i korektivna prskanja posle nicanja useva i korova, radi suzbijanja nekih otprnijih vrsta, kao i višegodišnjih korova (pre svega u nekim regionima problem predstavlja divlji sirak iz rizoma, Sorghum halepense (L.)). U svrhe korektivnih tretmana najčešće se primenjuju preparati na bazi aktivnih materija bentazon, dikamba, 2.4 DEHE, klopiralid, terbutilazin, mezotrion i aktivne materije iz grupe sulfonylurea (nikosulfuron, rimsulfuron, foramsulfuron).

Donošenje odluke pri izboru herbicida (kao i preparata za druge namene) nije uvek rukovođeno isključivo savetima stručnjaka i preporukama proizvođača. Uzimajući u obzir velika novčana ulaganja u repromaterijal i na pesticidima se takođe štedi, tj. odluke se često donose na osnovu cene preparata. Da li se na ovaj način zapravo štedi ili gubi u krajnjem ishodu, možemo zaključiti jedino onda kada je već kasno da promenimo odluku, u trenutku kada podvlačimo crtu i svodimo račune.

1 zvezdica2 zvezdice3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdica (Nema glasova)

Komentari su zatroveni.