петак, 5. август. 2011. 00:08

Visina i stabilnost prinosa semena pojedinih hibrida suncokreta su osobine od najvećeg značaja kako za oplemenjivače, tako i za proizvođače. S toga je cilj gajenje hibrida visokog i stabilnog prinosa. U cilju postizanja maksimalnih prinosa semena i ulja suncokreta, neophodno je primeniti savremenu tehnologiju kada je u pitanju proizvodnja suncokreta .

Proizvodnja suncokreta karakteriše se posebnom tehnologijom koju čini hronološki redosled agrotehničkih mera, kojima se vegetacioni faktori regiona prilagođavaju zahtevima biljke u cilju najbolje realizacije genetskog potencijala odnosti. Agrotehničkim merama se utiče uglavnom na zemljište, a preko njega indirektno i na ostale vegetacione faktore.

U našem regionu, kada je u pitanju proizvodnja kukuruza , primenjuju se sledeće agrotehničke mere:

Izbor parceleproizvodnja suncokreta

Suncokretu najviše odgovaraju plodna i duboka zemljišta, na kojima njegova rentabilnost gajenja dolazi u punoj meri do izražaja. Ali, treba napomenuti da se suncokret zbog svojih bioloških osobina, može vrlo uspešno gajiti i na siromašnijim, a takođe i na slabo zaslanjenim i kiselim zemljištima. Na siromašnijim zemljištima suncokretu su potrebne

nešto veće količine mineralnih hraniva nego obično. Za gajenje suncokreta izabrati zemljišta koja nisu zakorovljena višegodišnjim i drugim širokolisnim korovima (palamida, čičak i dr.).

Mesto u plodoredu

Suncokret se na istoj parceli može bezbedno sejati svake pete godine, zbog nakupljanja prouzrokovača bolesti u zemljištu. Dobri predusevi za suncokret su pšenica i druga strna žita, kao i kukuruz. Posle kukuruza treba obratiti pažnju na ograničenja u izboru narednih useva posle primene pojedinih herbicida (atrazin, primisulfuron-metil, prosulfuron), koji mogu ispoljiti negativno delovanje na suncokret kao naredni usev. U predusevima suzbijati višegodišnje širokolisne korove (palamidu, poponac i dr.) koji se ne mogu efikasno suzbiti herbicidima u suncokretu.

Ljuštenje strništa

Ova mera se izvodi odmah posle žetve strnih žita teškim tanjiračama ili plugom strnjikašem, na dubinu 10-15 cm. Cilj je veća akumulacija I smanjivanje gubitka vode, provociranje nicanja korova, lakša osnovna obrada, zaoravanje žetvenih ostataka.

Đubrenje suncokreta

Izvodi se pod osnovnu duboku jesenju obradu u cilju pravilne mineralne ishrane suncokreta i održavanja ili poboljšanja plodnosti zemljišta za naredne useve. Za 1 t/ha zrna i odgovarajuću vegetativnu masu suncokretu je potrebno 40-50 kg N, 15-20 kg P2O5 i 80-100 kg K2O. Konkretna preporuka đubrenja zavisi od hemijske analize zemljiša.

Duboko oranje

Posle ranih preduseva na težim zemljištima preporučuje se oranje krajem septembra, a na ostalim tipovima do kraja oktobra. Posle kasnih preduseva (kasni kukuruz, šećerna repa) oranje obaviti neposredno posle njihove žetve. Ako se ne stigne tokom jeseni bolje je orati tokom zime, pošto je na prolećnom oranju prinos suncokreta niži i preko 30 %.

Inkorporacija herbicida

Izvodi se (traktorskim prskalicama i setvospremačem) kod herbicida koji zahtevaju plitko unošenje u zemljište na dubinu 5-8 cm, u cilju suzbijanja jednogodišnjih uskolisnih korova (divljeg sirka iz semena i muhara) i nekih sitnosemenih širokolisnih korova (štir, pepeljuga i dr.).

Predsetvena priprema

Obavlja se pri optimalnoj vlazi zemljišta u 1-2 prohoda, setvospremačem, drljačom. Izbegavati upotrebu tanjirače u proleće na jesenjem oranju.

Suzbijanje štetočina u zemljištu

Vrši se tretiranjem zemljišta po celoj površini pre setve ili sa setvom u trake (zone redova) ili setvom prethodno tretiranog semena insekticidima, pomoću rasipača insekticida ili depozitora sa sejalicama. Primeniti insekticid kada se na parcelama predviđenim za setvu suncokreta konstatuje dve i više štetočina po m2.

Suzbijanje lisnih vašiju

Ukoliko nije obavljena setva tretiranog semena onda se suzbijanje vašiju obavlja po pojavi lisnih vašiju (druga polovina maja i tokom juna meseca), kada je na rubovima parcela napadnuto 20-30% biljaka. Na velikim parcelama dovoljno je samo prskati ivični pojas useva širine 40-50m.

Setva

Vrši se preciznim pneumatskim sejalicama krajem marta i početkom aprila. Međuredno rastojanje je 70 cm, a rastojanje u redu od 20-30 cm u zavisnosti od dužine vegetacije hibrida da bi se ostvarilo 40-60000 biljaka po hektaru u berbi. Dubina setve zbog združenog nicanja mora biti što ujednačenija, na 4-6 cm. Na težim i zemljištima sa više vlage je 4, a na lakšim i suvljim 6 cm.

Međuredno kultiviranje

Optimalno vreme je u fazi 2-3 para listova na dubinu 6-8 cm. Ukoliko se primenjuju herbicidi posle nicanja za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, međuredno kultiviranje ne izvoditi u najkraćem periodu od 10 dana pre primene ovih herbicida, a najranije 7 dana posle primene ovih herbicida (ukoliko nisu prethodili stresni uslovi koji mogu umanjiti delovanje herbicida, kao što su suša, niže temperature i dr.). U slučaju izostanka dejstva osnovnih herbicida, preporučuje se i u fazi 1-2 para listova uz ručno okopavanje.

suncokretovo uljeZaštita od bolesti

U godinama sa velikim brojem kišnih dana, kada se očekuje jači napad bolesti, poželjno je izvršiti 1-2 tretiranja sa fungicidima u fazi butonizacije i nakon precvetavanja.

Dopunsko oprašivanje

Pošto je suncokret stranooplodna (95 %) entomofilna biljka potrebno je obezbediti dovoljno insekata oprašivača. Preporučuju se na 1 ha 2 košnice pčela.

Desikacija

Ukoliko je potrebno da se ubrza žetva i prekine razvoj bolesti. Zavisno od hibrida sa merom se može otpočeti kada vlažnost zrna padne ispod 35 %. Primeniti Reglon forte (2 l/ha na 300 l vode).

Žetva suncokreta

Počinje sa 14 % vlage u zrnu. Optimalno vreme žetve suncokreta je u prvoj i drugoj dekadi septembra, ako za to postoje povoljni uslovi. Kašnjenje sa žetvom dovodi do značajnog smanjenja prinosa.

Uvek imati na umu da samo blagovremeno i kvalitetno izvedene agrotehničke mere u celokupnoj tehnologiji proizvodnje daju pozitivne rezultate.

Ocena: 1,00 od 1 glasova 1 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 5

Komentari su zatroveni.