недеља, 6. новембар. 2011. 20:11

cetinarske smolePinolen ili četinarske smole imaju različito delovanje u odnosu na to u kojoj fazi se nalaze od primene do svoje razgradnje. Prva, od svojih čertiri faza, se označava kao tečna ili faza pare i tada proizvode repelentno dejstvo na insekte i životinje. Pinolen ima zadatak da fiksira rastvarač pesticida što izaziva usporavanje evaporacije. Drugim rečima, voda ili organski rastvarači slabije i sporije isparavaju iz apliciranog tečnog sloja na podlozi pokrivenoj pinolenima.

Druga faza je dejstvo u obliku tzv. “zamke”. U ovoj fazi veći deo vode i organskih rastvarača ispari sa biljne površine prekrivene finim filmom pinolena. Tokom kratkog perioda polimerizacije, film postaje sjajan i gladak sa izraženom žutom-ćilibarnom bojom na biljnim delovima. Polulepljivi ili lepljivi film deluje kao zamka. Mali insekti se hvataju i ugibaju a veće film odbija ili ih zadržava. Efekat zavisi od debljine sloja i dužine vremenske polimerizacije.

U trećoj fazi film postaje potpuno suv, sjajan, blještav i lepljiv, ali ostaje potpuno fleksibilan i elastičan. Tako se lišće može presavijati u svim pravcima i smerovima bez lomljenja i pucanja filma. U ovom periodu, faza isparenja je svedena na minimum i insekti mogu ostati ili sići sa lišća na zemlju. Insekti koji grizu i sišu (pipe, lisne vaši) se ne hrane na zelenoj površini pokrivenoj smolom.

U četvrtoj fazi dolazi do formiranja praha, gubitka sjajnosti, svetlog filma i smola postaje prah ili prašak. Lišće postaje gumasto. Prah je i dalje vrlo prijemčiv, te insekti imaju poteškoća da se zadržavaju u vertikalnom položaju ili gumasta masa deluje kao repelent (odbija insekte). 

Terpentinske smole u integralnoj zaštiti bilja

Dužina trajanja svake faze zavisi od rastvarača u pesticidu, sastava primenjenog vodenog rastvora i vremenskih uslova sredine. Aplikacije u staklarama ili zatvorenim prostorima prolaze samo kroz prve tri faze, te se nikad ne javlja četvrta ili faza praška. Prve tri faze su permanentno prisutne, s tim što je u drugoj fazi perzistentnost pouzdanija i duža. Sjajnost tretirane površine u drugoj fazi je bez značaja.

Smole ili pinoleni u polju ostaju ili opstaju tri do četiri meseca ili duže ako su ultravioletni zraci, temperatura i vlažnost u minimumu. Na taj način pomoćna sredstva postaju protektanti za skraćenje ili produženje života toksikanta putem kontakta ili evaporizacije. Tako se ađuvantima na poljoprivrednim usevima i zasadima rešavaju specifični problemi, jer su sposobni da zadrže toksičnost agrohemikalija preko faze ispiranja, a da zadrže svoje osobine. Tečni terpeni na ili u biljkama inhibiraju transpiraciju. Tako se antitranspirant na bazi beta pinen polimera (vaporgard) koristi za poboljšanje kvaliteta i kvantiteta plodova, boje, težine, te količine šećera i prinosa u sušnim uslovima proizvodnje, preko smanjenja procesa oplodnje, produženja zriobe i pouzdanijeg skladištenja zaštićenih proizvoda. Bolje rečeno, antitranspiranti doprinose poboljšanju kvaliteta, prinosa i profita, što je i osnovna funkcija integralne zaštite bilja.

Terpentinske smole se brzo razgrađuju u zemljištu, pa nema opasnosti od ispiranja u dublje slojeve, za podzemne vode i naredne useve u plodosmeni. Praktično su neotrovni za ljude, toplokrve životinje, pčele i organizme u zemljištu i vodi. Pošto usporavaju procese degradacije pesticida i svih ostalih hemikalija i povećavaju njihovu perzistentnost, to treba voditi računa o karenci pesticida sa kojim se kombinuju u granicama maksimalno dozvoljene količine, ali uvećano za produženu trajnost.

Pinoleni sadrže polimere beta pinena. Različitog su rafinacionog nivoa od osnovnog politerpena, te ih treba kupovati samo u registrovanim apotekama za zaštitu bilja. Proizvode su u obliku emulzionog koncentrata i stepen dorađenosti određuje tip i perzistentnost filma, a doza i prirodapinolen formiranog filma određuje vrstu aktivnosti. Najviši nivo rafinacije formira najperzistentniji film za korišćenje u obliku antitranspiranata (vaporgard). Ovakav film izrazito smanjuje gubitak vlage iz biljke, dozvoljavajući istovremeno normalnu izmenu ugljendioksida (CO2) i kiseonika (O2 ), te tako ne utiče značajno na efekte fotosinteze i respiracije. Manje perzistentan film pinolena u obliku lepljivog ekstendera poboljšava i produžuje folijarno delovanje insekticida, fungicida, herbicida, folijarnih đubriva i hranljivih sprejeva, čime se smanjuje uticaj vremenskih faktora okoline (Nu-film 17). I najzad, najslabiji film sa najkraćim dejstvom omogućuje lagano širenje toksikanta. To je mešavina dimera i trimera u smolnim supstancama (Nu- film P). Prethodne dve formulacije (vaporgard, Nu-film 17) su čisti dimeri. Svi potiču iz borove smole od bazičnog beta pinen polimera, poznatog kao pinolen, a razlike su samo u nivou rafiniranja.

Pinoleni su inertni u prirodi i poseduju dobru postojanost i rezistentnost prema kiselinama, alkalijama, solima, vodi i temperaturnim kolebanjima. Hemijski inertni, ispoljavaju nerekcione osobine i ne utiču na promene kod najvećeg broja pesticida i drugih agrohemikalija. Sastavni su delovi žvakaćih guma i potpuno bezopasni za okruženje, čoveka, toplokrvne organizme i mikroorganizme. Drugim rečima, najpouzdanija i najbezbedonosnija sredstva u fiotomedicini i integralnoj zaštiti bilja.

Dr Mladen Marković, naučni savetnik

Ocena: 5,00 od 1 glasova 1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5

Komentari su zatroveni.