недеља, 6. новембар. 2011. 20:11

adjuvantiPomoćne supstance ili „Aditivi“ uobičajeno ne poseduju pesticidno delovanje, ali u mešavinama sa agrohemikalijama i pesticidima pospešuju njihovu aktivnost i produžuju perzistentnost pri suzbijanju parazita, korova i štetočina.

Ađuvanti se definišu kao drugačije supstance, bez značajnih pesticidnih osobina, ali koja povećavaju ili imaju tendenciju da povećaju efikasnost ako se dodaju pesticidima. U primeni, ađuvanti se svrstavaju u kategoriju sprej aditiva (Ekstenderi- produživači dejstva, Okvašivači- poboljšivači prijemčivosti, Stikeri- lepljive supstance, Surfaktanti- poboljšivači delovanja) ili materije u vidu izmaglice. Korišćenje pesticida sa ađuvantima mora biti usaglašeno za oba proizvoda u cilju povećanja efikasnosti i selektivnosti s jedne i zaštiti okruženja, s druge strane.

Ađuvanti su pomoćne materije koje se dodaju agrohemikalijama radi povećanja inicijalne efikasnosti, poboljšanja delovanja i pproduženja trajanja pesticida i folijarnih đubriva. Perzistentnost se ogleda u povećanju početnog  depozita hemikalije, maksimalne efikasnosti u dužem vremenskom periodu i zaštiti aktivnih supstanci od gubitaka zbog vremenskih faktora sredine. Istovremeno su ekstenderi, stikeri i sprederi. Kao ekstenderi prolongiraju ili produžuju efektni vek folijarno apliciranih pesticida i đubriva, uz istovremeno umanjenje uticaja prirodnih vremenskih faktora. Štite depozit na nadzemnim delovima biljaka od ispiranja, volatizacije i ubrzane razgradnje od sunčevih i ultravioletnih zraka. Kao stikeri štite pesticide na usevu zbog mogućih gubitaka od kiše, vode pri navodnjavanju i fizičke abrazije. I najzad, kao spanderi omogućuju ravnomerno širenje i poboljšavaju i povećavaju početni depozit spreja. Za razliku od većine aditiva, smole ili pinoleni nisu jednostavne tečne supstance, koje se primenjuju kao okvašivači ili surfaktanti. Tako okvašivači omogućuju bolje prijanjanje spreja pesticida delujući na razbijanju površinske tenzije vode. Na taj način okvašivači ne štite pesticide, nego samo čine vodu vlažnijom u dužem periodu (Sandovit, Trend, Ekstravon, Citovet, Tween, Alpor, Alpus).

Okvašivači smanjuju površinski napon tečnog spreja da se kapi šire i prijanjaju na većoj površini. Ovim se reducira spiranje spreja tokom i posle aplikacije. Pinoleni (smole) kao nerastvorljive supstance u vodi, nakon sušenja onemogućuju brzo spiranje pesticida sa biljne površine, ali pesticid ostaje rastvorljiv u vodi i sporije se raspada zbog zaštitne uloge stikera. Osnovna funkcija okvašivača je deterdžentska ili sapunska.

Sprederi pomažu pesticidnom spreju da penetrira i da se ujednačeno ili ravnomerno širi na dlakavom, voštanom, kvrgavom i nepravilnom delu biljaka, prodirući u pukotine, lisne rukavce i sve ostale otvore. 

Četinarske smole – superiorna pomoćna sredstva

Stikeri ili lepljivi aditivi potiču od četinarskih smola, kao superiorni prirodni materijali za bolje vezivanje i prijanjanje. Tokom primene u polju,pesticidi stikeri povećavaju početnu količinu depozita za 30-50%. Faktički štite pesticidne gubitke, pri spiranju kišom, vodom, rosom i od lisne abrazije ili erozije vetrom.

Absorbenti, suprotno stikerima se koriste za smanjenje lepljivosti i povećavaju sipkavost semena posle tretiranja sa pesticidima. Tretiranje sa ovakvim tipovima aditiva se obavlja nakon tretiranja semena sa pesticidima (Adsorbent TZ- 21; 0,6kg/100 kg semena).

Repelenti ili repulzivni agensi su aditivi koji se koriste za odbijanje toplokrvnih organizama od useva tretiranih sa otrovnim pesticidima ili da se onemoguće štete insekata, sisara i ptica, npr metiokarb (Mesurol FS-500;        1-2 l/ 100kg semena). Analogno repulzivnim aditivima su regulatori rasta biljaka, regulatori razvoja mikroorganizama i insekata, te retardanti, protektanti i fruktifikatori. Repelenti su često i avicidi.

Sinergizam je pojava gde je suma efekata zbira supstanci veća od sume efekata pojedinih komponenti. Sinergisti kao biološki aktivne supstance ne moraju biti biološki aktivni ili je aktivnost neznatna kada se doda pesticidu. Etilkarponil, kao sinergist pojačava inicijalnu toksičnost piretrina. Heptadikarb se primenjuje kao sinergista piretrinima i aletrinima za uvećanje perzistentnosti. Kao sinergisti piretrinu, piretrinoidima, aletrinima, te rotenonu, rianodinu i cikletrinu se koriste sulfoksidi, sezamin, sezameks, propilzom, etoksital i mnoge druge supstance, koje u neznatnoj meri poseduju pesticidna svojstva. Sinergistički efekat flutriafola (Impact) i benomila (Benlate) je izražen kod suzbijanja fuzarioze klasa pšenice, pa je ukupni efekat veći u suzbijanju svih parazita u odnosu na zbirne efekte svakog fungicida ponaosob.

Ađuvanti štite sistemične translokacione herbicide koji se primenjuju u malim dozama u periodu dok se šire i prodiru unutar biljnog tkiva. Tokom brzog sušenja, formirani film na površini omogućuje održavanje supstance u polu tečnom obliku između suve spoljne površine filma i dodirne površine sa biljkom. Na taj način agrohemikalija može da penetrira u biljna tkiva, a da se ne ispira kišom ili degradira hidrolizom, kao prirodnom reakcijom između aktivne supstance sa vodonikom i kiseonikom u vazduhu. Na isti način štiti i biološke pesticide od razgradnje sunčevom radijacijom ili ultravioletnim zracima, odnosno od ispiranja sa aplicirane površine.

Ađuvanti, kao što su pinoleni (Nu-FIlm 17) sušeći se stvaraju elastični sloj koji kapsulira pesticidne čestice, koje se postepeno prirodnim procesima oslobađaju i raspadaju. Smole omekšavaju biljna tkiva, te se tako aktivne supstance razlažu u biljci. U ovom slučaju ađuvant je nosač apliciranog hraniva i sistemičnih pesticida u lisna tkiva, čime se povećavaju adsorpcioni procesi i održavanje aktivnosti fiziološki aktivnih supstanci u svim biljnim vrstama.

Faktori koji ubrzavaju gubitak pesticida sa biljne površine su kiša, erozija vetra, fotohemijska razgradnja i volatizacija. Na sreću, vinil polimeri i kaučukove lateks emulzije, korišćeni kao stikeri, formiraju film koji “zaključava” pesticide i ne dozvoljava im pristup u direktnom kontaktu s agensom. Na drugoj strani, agrohemikalijerastvorljivi lepkovi se brzo spiraju kišom. Specifična crta tečnih politerpena je njihova sposobnost prelaska u praškovito stanje, bilo ranije ili kasnije od momenta primene na biljnoj površini, a u zavisnosti od njihove molekularne težine i čistoće. Ovaj efekat praha se manifestuje u oslobađanju pesticida postepeno i pravovremeno. To ih apsolutno čini prihvatljivim u fitomedicini i integralnoj zaštiti bilja.

Terpenski polimeri (Di-l-p-menthene) su anjonična pomoćna sredstva, koja omogućuju pesticidima, rastvorljivim u biljnim tkivima, bolje prijanjanje i ravnomerno širenje. Na tome počiva već početno delovanje i produžena perzistentnost. Njihova aktivnost je vezana za stepen dorade i finoće filma, koji čuvaju poluvek raspadanja pesticida. Zaštitni lepljivi elastični film čuva agrohemikalije na lišću useva, čime se smanjuje uticaj spoljnih faktora od ubrzanog raspadanja, uz istovremeno povećanje efekta sredstva. Ovakve smole ne pene, ne mrznu i ne zapušavaju dizne, što omogućuje dobru distribuciju, potpuno pokrivanje, nezavisno od primene iz vazduha ili sa zemlje.

Ako se tretiranje izvede jedan sat pre kiše i tokom dnevne svetlosti formirani film štiti hemikalije od vode, erozije vetra, abrazije, ultravioletnih zraka i volatizacije. Potrebno je izbegavati aplikacije pri visokim temperaturama i u prskalici se dodaju poslednji (Nu-film 17; 0,15-0,2 % ili 1,5 l/ha).

Dr Mladen Marković,
naučni savetnik

Ocena: 5,00 od 1 glasova 1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5

Komentari (1)

 

  1. Bora Mihic каже:

    Jako korisni podaci. Hvala na postu!