понедељак, 19. септембар. 2011. 02:09

lizingNabavka mehanizacije je ozbiljan korak za svaku farmu i poljoprivredno preduzeće jer predstavlja ozbiljan finansijski napor za njen budžet. Pogrešan izbor načina finasiranja može dovesti do nelikvidnosti preduzeća, odnosno do njegove nesposobnosti da izmiruje obaveze…

Osnova za donošenje bilo kakve ispravne odluke jeste upoznavanje sa svim bitnim informacijama vezanim za odluku. Troškovi predstavljaju ciljnu grupu problema koju treba da posmatrati da bi došli do većeg profi ta. Poslovna logika je jednostavna, niži troškovi znače veći profit. Jedan ušteđen dinar, je zapravo zarađen dinar. Osnovni problem prilikom nabavke nekog osnovnog sredstva odnosi se na pitanje iz kog izvora finansirati sredstvo? Hoće li izvor fi nansiranja biti sopstveni ili pozajmljeni kapital? Hoće li se novac dati odjednom ili će otplata biti u ratama? Najbolji izvor fi nansiranja je najjeftiniji izvor, ali jesmo li u stanju da indentifi kujemo taj izvor?

Pronalaženje najjeftinijeg izvora finansiranja zahteva znanje i vreme, koji nam u najčešćem slučaju nedostaju ali nam se na kraju trud uvek isplati. Nabavka mehanizacije je ozbiljan korak za svaku farmu i poljoprivredno preduzeće jer predstavlja ozbiljan finansijski napor za njen budžet. Pogrešan izbor načina finasiranja može dovesti do nelikvidnosti preduzeća, odnosno do njegove nesposobnosti da izmiruje obaveze, što dovodi do blokade rada preduzeća.

Pogrešan izbor načina finansiranja će sigurno dovesti do povećanja troškova finasiranja koji će smanjiti profit i opteretiti novčani tok. Novčani tok predstavlja prikaz novčanih primanja i izdavanja na godišnjem ili mesečnom nivou. Posebno je bitan novčani tok predstavljen na mesečnom nivou jer pokazuje da li je preduzeće u mogućnosti da izmiri dospele obaveze.

Dakle, svaki izvor finansiranja se mora razmotriti iz dva ugla. Iz ugla ukupnih troškova koje stvara i iz ugla opterećenja novčanog toka na mesečnom nivou. Oba faktora su podjednako bitna jer često najjeftiniji oblik finansiranja nije ujedno i najbolji sa stanovišta novčanog toka. Izdavanje velike sume novca u jednom trenutku može ugroziti ostala plaćanja firme.

Koje su opcije za nabavku mehanizacije?

Kada je u pitanju nabavka mehanizacije poljoprivrednicima na raspolaganju stoji opcija kredita, lizinga i gotovine. Kredit i lizing predstavljaju pozajmljene izvore finasiranja, dok je gotovina sopstveni izvor finansiranja. Na prvi pogled može se učiniti da nema dileme koji je najeftiniji izvor, misleći pri tom na sopstveni novac. Međutim da li je to i najbolji način finansiranja? Kredit predstavlja ugovor između zajmodavca i zajmoprimca kojim zajmodavac pozajmljuje novac zajmoprimcu uz odeđenu cenu-kamatu.

Šta je to lizing?

Lizing predstavlja ugovor između dve strane davalaca lizinga (lizing kompanije) i korisnika opreme- primalaca lizinga. U ovoj transakciji davalac lizinga nabavlja opremu od dobavljača i daje je na korišćenje primaocu lizinga na određeni vremenski period uz naknadu. Pogodan je kao sredstvo za finansiranje malih i srednjih preduzeća na srednji i dugi rok. Predmet lizinga može biti oprema, postrojenja i vozila, dok primalac lizinga može biti pravno ili fizičko lice. Minimalan rok na koji se zaključuje lizing je 24 meseca, a najčešće se nude ugovori trajanja 24-60 meseci, sa učešćem primaoca lizinga 10-25%.

Razlikujemo dve vrste lizinga:

1. Operativni lizing

2. Finansijski lizing

Glavna razlika između ove dve vrste lizinga je ta, da kod fi nansijskog lizinga sredstvo ostaje u vlasništvu primaoca lizinga posle poslednje otplaćene rate lizinga. Operativni lizing najviše podseća na rentiranje i kod njega postoji opcija otkupa predmeta lizinga nakon isteka ugovora.

Prednosti finansijkog lizinga su :

1. minimalna početna ulaganja

2. otplata u ratama

3. fleksibilnost-malim početnim ulaganjima može se doći do opreme velike vrednosti

4. plan otplate može biti prilagođen korisniku

5. ne ulazi u evidenciju kreditnog biroa

6. poreska olakšica za pravna lica

7. dodatne usluge- održavananje opreme i mašina

Glavni nedostaci fi nansijskog lizinga su:

1. visoki troškovi lizinga

2. dodatne garancije koje može lizing kompanija zahtevati

3. vlasništvo nad predmetom lizinga

4. dodatni troškovi kod prekida ugovora

Uslovi koje nude lizing kompanije se mogu bitno razlikovati i preporučuje se upoređivanje više ponuda različitih lizing kompanija, kako bi se odabrala najbolja ponuda. U tabeli koja sledi prikazano je poređenje karakteristika kredita, lizinga i gotovine.

Nedostaci i prednosti različitih izvora finansiranja

Kao što se iz date tabele može primetiti ne postoji savršen izvor finansiranja, odnosno, svaki od ova tri izvora fi nansiranja ima svoje prednosti i mane. Ono što određuje koji je najpovoljniji oblik finansiranja jeste finansijsko stanje u farmi ili poljoprivrednom preduzeću (subjekat u daljem tekstu). Kod subjekta koji je prezadužen jedina opcija da dođe do novog osnovnog sredstva je lizing. Slična je i situacija sa subjektima koji tek počinju da se bave biznisom (npr. mladi poljoprivrednici), koji nemaju veliku vrednost sopstvene imovine i koji se još nisu dokazali kao sposobni preduzetnici-menadžeri, pa im banke iz tog razloga ne odobravaju kredite u potrebnom iznosu i pod povoljnim uslovima.

Uticaj na novčani tok može opredeliti subjekta na izbor izvora fi nansiranja sposobnost izmirenja obaveza kako dospevaju. Da bi se obaveze isplatile na vreme potrebna je usklađenost roka i visine novčanih priliva i novčanih odliva u subjektu. Kredit i lizing su povoljni izvori finansiranja sa stanovišta novčanog toka jer je njihova otplata u ratama, pa samim tim olakšava izmirenje obaveza. Ukoliko bi se subjekat opredelio na kupovinu gotovinom, to bi opteretilo njegov novčani tok u tom trenutku i možda dovelo u pitanje mogućnost izmirenja ostalih obaveza u tom periodu.

poljoprivredni kreditiVlasništvo nad osnovnim sredstvom može uticati na izbor izvora fi nansiranja jer neki subjekat više preferira vlasništvo nad sredstvom odmah, nego posle određenog perioda. Ukoliko je u pitanju želja za vlasništvom u tom slučaju kredit i gotovina dolaze u obzir kao izvor finansiranja. Visina ukupnih troškova koji prate svaki od izvora finasiranja opredeljuje subjekte za jedan od izvora. Troškovi finansiranja ukjučuju u sebe pored kamate za kredit i lizing naknade, dodatna obezbeđenja i osiguranja koja se zahtevaju prilikom zaključivanja ugovora. Gledano sa tog stanovišta sopstveni kapital ima najniže troškove. Trošak sopstvenog kapitala se uzima u visini kamate koja se može ostvariti na oročeni depozit.

Visina stope inflacije može odrediti izvor fi nansiranja, jer se kod visoke stope inflacije treba okrenuti ka sopstvenom kapitalu kao izvoru finansiranja, jer je tada cena pozajmljenog kapitala visoka, teško se odobrava kredit, a i sa stanovišta održavanja realne vrednosti kapitala prednost se daje sopstvenim izvorima finansiranja.

Pre nego se odlučite za izvor finansiranja najbolje je da razmotrite sve opcije i izračunate njihove troškove. Kontrolom troškova fi nansiranja dajete vašoj fi rmi ili farmi veću sigurnost u poslovanju i ostvarivanju pozitivnog poslovnog rezultata.

Srđan Stamenković, dipl. ing.

1 zvezdica2 zvezdice3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdica (Nema glasova)

Komentari su zatroveni.